Mother Holding Baby Finger

Советник за родители

Во прилог прочитајте го описот на работната позиција: советник за родители. Дознајте што е советник за родители, која е неговата улога, зошто Ви се неопходни неговото советување, насоки и поддршка кога ќе се одлучите да ангажирате дадилка/бејбиситерка/стручен соработник за Вашето дете. Прочитајте како советникот за родители може да Ви помогне да ја откриете вистинската личност која заслужува да работи со Вашето дете.

Дадилка

Во прилог прочитајте го описот на работната позиција: дадилка. Дознајте што е дадилка, кои обврски ги извршува, какво работно време има, колкав може да биде бројот на работни часови во работна недела и какви модели на ангажирање постојат.

Бебиситерка

Во прилог прочитајте го описот на работната позиција: бебиситерка. Дознајте што е бебиситерка, кои обврски ги извршува, какво работно време има и колкав број на часови се потребни за реализирање на бебиситинг ангажман.

Стручен соработник

Во прилог прочитајте го описот на работната позиција: стручен соработник. Дознајте какви образовни профили на стручни соработници постојат, кои обврски треба да ги извршува секој соработник, какво работно време има и колкав може да биде бројот на работни часови во работна недела.

Советник за доење

Во прилог прочитајте го описот на работната позиција: советник за доење. Дознајте какви образовни профили на советници за доење постојат, која е улогата на советникот за доење и зошто е важна неговата поддршка и советување.

Советник за новороденче

Во прилог прочитајте го описот на работната позиција: советник за новороденче. Дознајте какви образовни профили на советници за новороденчиња постојат, која е улогата на советникот за новороденче и зошто е важна неговата поддршка и советување во почетокот на секое родителство.

  • Facebook
  • Twitter

За Babysittingmk.com

Популарни теми

Би можело да Ве интересира

Babysittingmk.com не вработува ниту еден давател на грижа или баратели на услуга ниту е одговорна за однесување на кој било давател на грижа или барател на услуга. Babysittingmk.com обезбедува информации и алатки за да им помогне на лицата што бараат нега и давателите на услуга да се поврзат и донесуваат информирани одлуки. Секоја индивидуа е единствено одговорна за избор на соодветен давател на услуги или барател на услуга и за почитување на сите важечки закони во врска со кој било работен однос што тие го воспоставуваат. Информациите содржани во профили на членови, работни места и апликации се дадени од давателите на услуга и самите баратели на услуга и не се генерирани или потврдени информации од страна на Babysittingmk.com. 

Babysittingmk.com e бренд, марка во сопственост на Асоцијација за консалтинг, социјално претприемништво и доживотно учење FIRST FIVE.

©© Copyright, Сите права на содржината на вебстрана се во сопственост на Асоцијација First Five. Преземање на содржината без дозвола на авторот е забранета.