Обука за негувателка

на деца

ПРЕКВАЛИФИКУВАЈ СЕ И ПРОДОЛЖИ ЈА ТВОЈАТА КАРИЕРА ВЕДНАШ

Наменета за лица кои сакаат да работат:

- во детска градинка

- домот на семејство

- градинка во домашни услови (физичко лице)

- во Македонија

- во земјите членки на ЕУ

За обуката

Програмата Негувателка на деца e насочена и овозможува работно оспособување на негувателките за професионално работење во рамките на системот за згрижување и нега на деца. Основна цел на програмата е учесниците да се стекнат со стручни знаења, вештини и компетенции за извршување на задачи и активности во областа на згрижување и нега на деца. Програмата трае 3 месеци, односно 396 часа и опфаќа стручно теоретски содржини и практична обука која се реализира во установи кои работат во системот на згрижување и нега на деца. Програмата е конципирана во согласност со развој на научни дисциплини од област на детска психологија и ран детски развој и учење, како и во согласност со вештини, компетенции и знаења кои се бараат од профилот на занимање - Згрижувач на деца. Програмата е усогласена со Програмата за ран детски развој која се применува во градинките во  Македонија како и со слични програми кои се реализираат во земји членки на Европската Унија.

  • Сертификат/диплома кој има статус на државна диплома

  • Добиениот сертификат важи во земјата и во странство

  • Акредитирана од Министерство за образование и наука

  • Верификувана од Центар за образование на возрасни

  • Практична работа во државни детски градинки

  • Можност за вработување

Содржина на обуката

Програмата опфаќа пет задолжителни и два изборни модули.

 

Задолжителни модули

1) Ран детски развој и учење;

2) Улога на негувателка во детска градинка;

3) Здравје и безбедност на деца;

4) Професионален развој и учење и

5) Самовработување и бизнис.

 

Изборни модули 

6) Исхрана и хранење 

7) Грижа и нега на новороденче.

Петте модули се задолжителни и успешно завршување на секој модул е задолжително за учесникот да има можност се стекне со сертификат за завршена програма. Изборните модули се наменети за негувателки на деца кои работат во домашни услови – физички лица кои вршат дејност згрижување и нега на деца во сопствен простор и дадилки кои вршат дејност згрижување и нега на деца во дом на семејство. Теоретските содржини на секој модул  се изведуваат во училница и преку е-учење. Практичната обука  се изведува преку вежби, активности и практична работа во установите кои работат во системот за згрижување и нега на деца - детски градинки, центри за ран детски развој и други установи за згрижување и нега на деца предвидени со Закон за заштита на деца. 

Практична настава

Практичната обука се спроведува во државни детски градинки на Општина Центар - ЈУДГ 13 Ноември, ЈУДГ Корчагин и ЈУДГ Кочо Рацин.

 

Практичната обука се изведува преку вежби, активности и практична работа во детски градинки. Практичната обука се изведува во различни возрасни групи на деца со цел учесниците да се стекнат со различни вештини и знаења согласно на раст и развој на децата како и поради зголемена ефикасност при реализација на планираните активности. Ова значи дека во текот на обуката учесниците ќе имаат можност да стекнат знаења и вештини за работа со деца од предучилишна возраст, односно од 9 месеци до 6 години.

Практичната обука се спроведува со менторска поддршка од вработени лица - негувателки и воспитувачи во детски градинки.

Теоретска настава

Теоретската настава се изведува онлајн со користење на апликацијата ZOOM.

 

Ваков начин на обука е избран со цел да се овозможи заштита на здравјето на учесниците како и да се постигне флексибилност во поглед на временскиот распоред на часовите. 

Во текот на онлајн настава на располагање на учесниците им се достапни и други онлајн алатки за подобрување на нивните дигитални знаења и вештини

За присуство на онлајн настава потребно е учесниците да имаат инсталирано ZOOM апликација на компјутер, лаптоп или мобилен уред и слушалки. Целосната техничка поддршка обезбедена е од Асоцијацијата.

Цена

Како дел од општествено одговорна организација секогаш се трудиме да излеземе во пресрет на сите што сакаат да го надградуваат своето знаење и да напредуваат во кариера. Согласно на тоа дел од трошоците за обуката се подмирени од Асоцијација First Five - F5 Advisory, како субвенција на учесниците на обуката.

Редовна цена на обуката: 30.000 МКД

Субвенција од Асоцијација од 40%: 12.000 МКД

Цена со субвенција: 18.000 МК

Попуст за рано пријавување од 15%

Цена со попуст: 15.300 МКД

Можност за плаќање на 3 месечни рати.​​

Пријавување

Пријавување за обука се врши електронски, на следниот линк:

За сите дополнителни прашања контактирајте нѐ:

072 697 481 или 071 373 504

  • Facebook
  • Twitter

За Babysittingmk.com

Популарни теми

Би можело да Ве интересира

Babysittingmk.com не вработува ниту еден давател на грижа или баратели на услуга ниту е одговорна за однесување на кој било давател на грижа или барател на услуга. Babysittingmk.com обезбедува информации и алатки за да им помогне на лицата што бараат нега и давателите на услуга да се поврзат и донесуваат информирани одлуки. Секоја индивидуа е единствено одговорна за избор на соодветен давател на услуги или барател на услуга и за почитување на сите важечки закони во врска со кој било работен однос што тие го воспоставуваат. Информациите содржани во профили на членови, работни места и апликации се дадени од давателите на услуга и самите баратели на услуга и не се генерирани или потврдени информации од страна на Babysittingmk.com. 

Babysittingmk.com e бренд, марка во сопственост на Асоцијација за консалтинг, социјално претприемништво и доживотно учење FIRST FIVE.

©© Copyright, Сите права на содржината на вебстрана се во сопственост на Асоцијација First Five. Преземање на содржината без дозвола на авторот е забранета.